Të reja dhe Aktivitete

Rreth Ndermarrjeve Sociale

Çfarë janë ndërmarrjet sociale?

Ndërmarrjet sociale janë organizata jofitimprurëse, që synojnë mbrojtjen dhe përfshirjen sociale të grupeve vulnerabël.

Cili është qëllimi?

Qëllimi i këtyre ndërmarrjeve sociale është punësimi i personave që janë të pafovorizuar në tregun e punës.