Projekti “Forcimi i Ndërmarrjeve Sociale në Shqipëri” është  zbatuar nga IPSIA dhe financuar nga Programi Cooperazione e Sviluppo Trentino Balcani 2018.

 

Titulli i projektit:Forcimi i Ndërmarrjeve Sociale në Shqipëri

Programi/

Financuesi:

Provincia Autonoma di Trento – Programi i Bashkëpunimit komunitar Trento – Ballkan 2018-2019
Vendi i realizimit të projektit:   Shqipëri
Kohëzgjatja:2 vite
Subjekti propozues:

IPSIA del Trentino Onlus

Via Roma 57, 38122 Trento

www.aclitrentine.it/ipsia

PartnerëIPSIA Albania, CODE Partners

 

Përmbledhje

 

Projekti synon të promovojë ekonominë sociale dhe zhvillimin gjithëpërfshirës në Shqipëri duke forcuar rolin e ndërmarrjeve sociale dhe kapacitetet e tyre në mbështetjen dhe ndikimin e politikave dhe reformave kryesore për sektorin e ekonomisë sociale në përputhje me rregullat dhe kërkesat e BE-së

 

Objektivat specifikë të projektit janë:

 

1) Përmirësimi i kapaciteteve të ndërmarrjeve sociale lokale për mobilizimin qytetar, mbrojtjen, krijimin e rrjeteve në mënyrë që të promovojë një dialog konstruktiv me institucionet publike për zhvillimin e sektorit të ekonomisë sociale;

 

2) Përmirësimi i mjedisit ligjor të ekonomisë sociale në Shqipëri, përmes institucionalizimit të mekanizmave të konsultimit midis sektorit të ekonomisë sociale dhe institucioneve publike;

 

3) Promovimi i modeleve të ndërmarrjeve sociale dhe qasjet inovative në adresimin e problemeve të sektorit të SE.

 

4) Promovimi i zhvillimit përfshirës dhe aktiviteteve të vetë-punësimit përmes promovimit të skemave të qëndrueshme të financimit në lidhje me ekonominë sociale.

 

Grupet kryesore të interesit të veprimit janë ndërmarrjet sociale, aktorët e ekonomisë sociale në Shqipëri dhe organizatat e shoqërisë civile që punojnë dhe promovojnë sipërmarrjen sociale.